08 Miriam Sienčnik (16)

(dijakinja ZG in ZRG za Slovence/Schülerin BG u. BRG für Slowenen)

»Jezik
Potopiti se v nov svet«

»Jezik
In eine neue Welt eintauchen«

BESEDILOTEXT