ALEKSANDER TOLMAIER

REŽIJA

Rojen leta 1975, leta 1993 matura na Zvezni realni gimnaziji za Slovence v Celovcu. Od leta 1998 sodelavec privatnega Radia Korotan, kasneje Radia dva v Celovcu. Trenutno redni honorarni sodelavec slovenskega sporeda avstrijske radiotelevizije ORF (od leta 2006 radijski in televizijski voditelj).

V letih od 1999 do 2003 študij dramske igre in umetniške besede (prof. Dušan Mlakar in prof. Kristijan Muck) na Akademiji za gledališče, radio, film, in televizijo (AGRFT) v Ljubljani.

Po študiju razni gledališki in filmski projekti v Sloveniji in Avstriji. Od leta 2004 svoboden umetnik – igralec, režiser, radijski in televizijski voditelj. Redna sodelovanja z otroškimi in mladinskimi gledališkimi skupinami (gledališki projekti in delavnice).

 

REGIE

Geboren 1975, 1993 Matura am Bundesrealgymnasium für Slowenen in Klagenfurt/Celovec.

Seit 1998 freier Mitarbeiter beim slowenischen Privatradio in Klagenfurt, seit 2006 beim Slowenischen Programm des ORF Kärnten (Radio- und Fersehmoderator). 1999 bis 2003 Schauspielstudium an der staatlichen Akademie für Theater, Radio, Film und Fernsehen (Akademija za gledališče, radio, film, in televizijo – AGRFT) der Universität in Ljubljana (SLO).

Nach dem Studium verschiedene Theater- und Filmprojekte in Slowenien und Österreich. Seit 2004 selbständig tätig als Schauspieler, Regisseur und Moderator. Regelmäßige Zusammenarbeit mit Kinder- und Jugendtheatergruppen (Theaterprojekte und Workshops).

THOMAS FEICHTER

VIDEO IN TEHNIKA

Thomas Feichter, rojen leta 1985, živi v Celovcu in je od leta 2009 samostojen snemalec in filmski producent. Projekte izvaja po vsem svetu. Projekti na področju ekstremnega športa (za Red Bull) ter dokumentacije o »Regional Development« so ga vodili od Omana do Patagonije. Njegov raznolik portfolio zaobjema športno kamero, režijo v živo ter dokumentacije in umetniške projekte, kakršen je tudi Fluid Identities.

 

VIDEO UND TECHNIK

Thomas Feichter, geboren 1985, lebt in Klagenfurt und arbeitet seit 2009 als selbstständiger Kameramann und Filmproduzent. Er ist weltweit für Projekte tätig. Projekte im Extremsportbereich (für Red Bull) sowie Dokumentationen über »Regional Development« führten ihn vom Oman bis nach Patagonien. Sein vielfältiges Portfolio umfasst Sportkamera, Live-Regie sowie Dokumentationen und Kunstprojekte, wie Fluid Identities.

DAVID UMSCHADEN

VIDEO-REZ

David Umschaden je foto- in videograf in že dolga leta deluje v kreativni branši na najrazličnejših področjih. Vselej se trudi, da poveže obe svoji strasti, fotografijo in glasbo. Njegov portfolio je obširen, s svojim delom pokriva tako eventno fotografijo kot tudi snemanja glasbenih videov.

 

VIDEOSCHNITT

David Umschaden ist Foto- und Videograf und seit vielen Jahren in der Kreativbranche in unterschiedlichsten Bereichen tätig. Er ist stets darum bemüht seine beiden Leidenschaften, Fotografie und Musik, zu verbinden. Sein Portfolio ist umfangreich, er deckt mit seiner Arbeit sowohl Eventfotografie als auch Musikvideodrehs ab.

SONJA WAKOUNIG

PREVODI

Rojena leta 1948 v Novem mestu (SLO), doraščala v Kopru, študirala na AGRFT v Ljubljani, od leta 1970 živi na Koroškem. Delala je za razne kulturne in izobraževalne institucije (npr. SPZ, BFI, LFI), dolga leta je bila glavna urednica koroškoslovenskega tednika Slovenski vestnik. Prevajalka, vodja jezikovnih tečajev, lektorica in turistična vodnica. Živi v Borovljah.

 

ÜBERSETZUNGEN

Geboren 1948 in Novo mesto (SLO), aufgewachsen in Koper, Studium an der AGRFT Ljubljana, ab 1970 in Kärnten ansässig. Hat für verschiedene Kultur- und Bildungseinrichtungen (z. B. SPZ, BFI, LFI) gearbeitet und war viele Jahre als Chefredakteurin bei der ktn.-slowenischen Zeitung Slovenski vestnik tätig. Übersetzerin, Kursleiterin, Lektorin und geprüfte Fremdenführerin. Lebt in Ferlach.

JULIJA SCHELLANDER-OBID

PREVODI

Julija Schellander-Obid, kulturna delavka in prevajalka v Celovcu in Šentjanžu. Rojena leta 1983 v Celovcu, doraščala v slovensko govoreči družini v Kotmari vasi in Borovljah. Po maturi na Slovenski gimnaziji je študirala slavistiko in anglistiko na univerzi v Gradcu, nato pa še prevajalstvo na univerzi na Dunaju. Že 15 let dela kot samostojna prevajalka in tolmačka za slovenščino, ruščino in angleščino. Leta 2020 je prevzela poslovodstvo k & k centra, dvojezičnega kulturnega centra v Šentjanžu v Rožu. Odbornica v več slovenskih kulturnih društvih.

 

ÜBERSETZUNGEN

Julija Schellander-Obid, Kulturarbeiterin und Übersetzerin in Klagenfurt/Celovec und St. Johann/Šentjanž. Sie wurde 1983 in Klagenfurt geboren und wuchs in einer slowenischsprachigen Familie in Köttmannsdorf/Kotmara vas und Ferlach/Borovlje auf. Nach der Matura am Slowenischen Gymnasium Studium der Slawistik und Anglistik an der Universität Graz sowie der Translationswissenschaft in Wien. Seit 15 Jahren als selbständige Übersetzerin und Dolmetscherin für die Sprachen Slowenisch, Russisch und Englisch tätig. Seit Mai 2020 ist sie Geschäftsführerin im k & k center, einem zweisprachigen Kulturzentrum in St. Johann im Rosental/Šentjanž v Rožu. Vorstandsmitglied in mehreren slowenischen Kulturvereinen.

GERHARD MAURER

FOTOGRAFSKA DELAVNICA IN SVETOVANJE V UMETNOSTI

Gerhard Maurer dela kot svetovalec za komunikacijo, je umetniški delavec in fotograf v Celovcu. Leta 2006 nagrada za znanost Avstrijske zveze za Public Relations za mastrsko tezo (Donau-Uni Krems). Svobodni fotografski projekti v kontekstu vsakdanje kulture, arhitekture, domovine in identitete; razstave in publikacije. Delo kot kurator in vodja delavnic. Član koroškega gremija za kulturo, strokovni sosvet za elektronske medije, fotografijo in film. Leta 2018 je bil skupaj z Gudrun Zacharias prvi nagrajenec za fotografijo in film mesta Celovec za projekt »terrain vague«. Gerhard Maurer in Gudrun Zacharias vodita celovški »Raum für Fotografie« (Prostor za fotografijo) in studio za ustvarjanje lastnih znamk in vizualno komunikacijo.

 

FOTOWORKSHOP UND KÜNSTLERISCHE BERATUNG

Gerhard Maurer, lebt und arbeitet als Kommunikationsberater, Kulturarbeiter und Fotograf in Klagenfurt. 2006: Wissenschaftspreis des Public Relations Verband Austria für seine Masterthese (Donau-Uni Krems). Freie fotografische Projekte im Kontext von Alltagskultur, Architektur, Heimat und Identität; Ausstellungen und Publikationen. Tätigkeit als Kurator und Workshop-Leiter. Mitglied des Kärntner Kulturgremiums, Fachbeirat für elektronische Medien, Fotografie und Film. 2018 wurde er gemeinsam mit Gudrun Zacharias mit dem ersten Foto- und Filmpreis der Stadt Klagenfurt für das Projekt »terrain vague« ausgezeichnet. Gerhard Maurer und Gudrun Zacharias betreiben den Klagenfurter »Raum für Fotografie« und ein Studio für Markenbildung und visuelle Kommunikation.

GUDRUN ZACHARIAS

GRAFIČNO OBLIKOVANJE

Gudrun Zacharias, rojena v Linzu, doraščala na Štajerskem v Ennstalu, oblikovalka na področju vizualne komunikacije in kulturna delavka. Študij znanosti o medijih v Gradcu in Londonu, absolventka akademije za uporabno fotografijo Gradec. Svobodni projekti na področju fotografije in videa, oblikovanje sodobnih knjig o fotografski umetnosti. 2020/21: Predavala na AAU Celovec; leta 2018 je skupaj z Gerhardom Maurerjem bila prva nagrajenka za fotografijo in film mesta Celovec za projekt »terrain vague«. Gudrun Zacharias in Gerhard Maurer vodita v Celovcu »Raum für Fotografie« in studio za ustvarjanje lastnih znamk in vizualno komunikacijo.

 

GRAFISCHE GESTALTUNG

Gudrun Zacharias, geb. in Linz, aufgewachsen im steirischen Ennstal. Gestalterin im Bereich der visuellen Kommunikation und Kulturarbeiterin. Studium der Medienwissenschaften in Graz und London, Absolventin der Akademie für Angewandte Photographie Graz. Freie Projekte im Bereich Fotografie und Video, Gestaltung zeitgenössischer Fotokunstbücher. 2020/21: Lehrauftrag an der AAU Klagenfurt; 2018 wurde sie gemeinsam mit Gerhard Maurer mit dem ersten Fotound Filmpreis der Stadt Klagenfurt für das Projekt »terrain vague« ausgezeichnet. Gudrun Zacharias und Gerhard Maurer betreiben den Klagenfurter »Raum für Fotografie« und ein Studio für Markenbildung und visuelle Kommunikation.

PETER KOZLOWSKI

WEBDESIGN

Peter Kozlowski, rojen na Poljskem, odraščal na Dunaju. Študij »Internationalne BWL« na dunajski univerzi z osredotočenjem na okoljski menedžment ter produkcijo in logistiko. 15 let izkušenj v inozemstvu v Londonu kot senior product manager v branši FinTech. Odgovoren za software in razvoj produktov High & Low Touch sistemov za trgovanje z delnicami. Dolgoletne izkušnje na področju software in razvoj produktov od faze dizajna do prodaje. Svobodni projekti na področjih webhosting, webdesign, webserver deployment, PHP, optimiranja iskalnikov (SEO), webserver scalability & performance.

 

WEBDESIGN

Peter Kozlowski, geboren in Polen, aufgewachsen in Wien. Studium der »Internationalen BWL« an der Universität Wien mit Kernbereich Umweltmanagement sowie Produktion & Logistik. 15 Jahre Auslandserfahrung in London als Senior Product Manager in der FinTech Branche. Verantwortlich für Software und Produktentwicklung von High & Low Touch Aktienhandelssystemen. Jahrelange Erfahrung in Software und Produktentwicklung von der Designphase bis zur Auslieferung. Freie Projekte im Bereich Webhosting, Webdesign, Webserver Deployment, PHP, Suchmaschinenoptimierung (SEO), Webserver Scalability & Performance.

Klasja Kovačič

lektorica za slovenski jezik

Klasja Kovačič je po izobrazbi slovenistka in ima delovne izkušnje s področja oblikovanja govorne podobe gledaliških predstav in lektoriranja besedil. Od leta 2021 deluje kot urednica, lektorica in referentka za gledališke dejavnosti na avstrijskem Koroškem. Zaposlena je v Celovcu, kjer deluje večinoma kot lektorica in urednica. Lektoriranje opravlja pri slovenskem tedniku Novice in pri raznolikih kulturnih, izobraževalnih in umetniških projektih Slovenske prosvetne zveze, pri kateri je leta 2022 postala tudi urednica poljudnoznanstvenega zbornika Koroški koledar, ki izide ob koncu leta v okviru Knjižnega daru.

 

Lektorin für Slowenisch

Klasja Kovačič studierte Slowenistik in Ljubljana und hat dort als Lektorin am Theater sowie in anderen Bereichen gearbeitet. Seit 2021 arbeitet sie als Redakteurin, Lektorin und Referentin für den Theaterbereich in Kärnten bzw. Klagenfurt – für die slowenische Wochenzeitung Novice sowie für zahlreiche Projekte des Slowenischen Kulturverbandes im Kultur-, Bildungs- und Kunstbereich. Seit 2022 ist sie beim SPZ auch verantwortlich für die Redaktion des populärwissenschaftlichen Sammelbandes Koroški koledar, der am Ende jedes Jahres im Rahmen des Bücherpaketes des SPZ erscheint.

STEPHANIE SIHLER

ASISTENCA

Stephanie Sihler, rojena leta 1986 in doraščala v Celovcu. Študirala je anglistiko in amerikanistiko na univerzi Alpe-Jadran. Poleg študija se je izobrazila za svetovalko v pisanju pri SchreibCenter na AAU in nato delala kot (znanstvena) svetovalka in tutorka za pisanje. Od leta 2016 dela kot asistentka režije in produkcije pri gledališču Theater Wolkenflug. Medtem si je lahko nabirala izkušnje pri Flying Opera, gledališčih Theater an der Rott ter Werk-X na Dunaju. Poleg dela v gledališčih se ukvarja z raziskovanjem tekstovnega odmeva in razvijanjem učnega materiala za pouk angleščine, senzibilnega za ljudi različnih spolov.

 

ASSISTENZ

Stephanie Sihler (sie/ihr/ihre) wurde 1986 geboren und wuchs in Klagenfurt auf. Sie studierte Anglistik und Amerikanistik an der Alpen-Adria-Universität. Neben dem Studium absolvierte sie die Ausbildung zur Schreibberaterin am SchreibCenter der AAU und arbeitete anschließend als (wissenschaftliche) Schreibberaterin und Schreibtutorin. Seit 2016 arbeitet sie als Regie- und Produktionsassistentin bei Theater Wolkenflug. In der Zwischenzeit konnte sie aber auch schon bei Flying Opera, dem Theater an der Rott und dem Werk-X Wien Erfahrungen sammeln. Neben der Theaterarbeit beschäftigt sie sich mit der Beforschung von schriftlichem Textfeedback und der Entwicklung von gendersensiblen Lehrmaterialien für den Englischunterricht.